List Of Journals

International

1. New Frontiers of Education
2. Scholarly Research Journal of Interdisciplinary Studies

National

3. University News
4. Reader’s Digest
5. Span
6. Shikshan Sankraman
7. Shikshan Samiksha
8. Bharatiya Shikshan
9. Shri Akshardhan
10. Shikshanachi Marmadrushti
11. Edutracks
12. Swayamprakah
13. Employment News